Didaktiske fagbeskrivelser, pædagogik og værdier

På Varde STU-Center arbejdes der ud fra værdier og pædagogisk praksis, som udmøntes i didaktiske fagbeskrivelser for undervisningen på de forskellige hold.

DSC09827

Didaktiske fagbeskrivelser

Overordnet arbejdes der ud fra en fælles didaktisk beskrivelse ift. bekendtgørelsesmål, forudsætninger, rammer, evaluering og feedback på alle holdene, som er beskrevet her i den generelle didaktiske fagbeskrivelse for Varde STU-Center.

Klik på de specifikke hold, for at læse mere om aktiviteter, formål og metode på de enkelte hold.

01692f1b9b99f3a241244047afe3bff15691ffaadc

Pædagogisk praksis og værdier

Værdier

Hverdagen på Varde STU-Center er præget af anerkendelse, relationsarbejde, ansvarlighed og ordentlighed.

På Varde STU-Center støtter vi de unge med henblik på, at de opnår personlige, faglige, sociale og praktiske kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Alle bliver mødt med respekt. Respekt for den enkeltes personlighed, holdninger, livshistorie og kulturelle baggrund.

Vi respekterer de udfordringer, den enkelte ung har, samtidig med, at vi arbejder ud fra de ressourcer, den enkelte besidder, således at den unge gives mulighed for optimal udvikling, udfordring og læring.

Det er desuden vigtigt for udførelsen af det pædagogiske arbejde, at den enkelte medarbejder trives og kan hente overskud i et velfungerende samarbejde, som bygger på gensidig respekt og anerkendelse. Vi arbejder ud fra en åben dialog, hvor sparring er en væsentlig del af vores hverdag.

Kulturen i personalegruppen er præget af, at den enkelte medarbejder i tryghed, kan udfolde sine ideer, evner og potentiale. Vi tror på, at en stor indflydelse på egen arbejdssituation medfører arbejdsglæde og lyst til at påtage sig et ansvar i den pædagogiske praksis.
Medarbejdere får løbende relevant efteruddannelse, enten individuelt eller som samlet gruppe.

Det pædagogiske arbejde er kendetegnet ved høj faglighed, såvel grundlæggende, som specialiseret. Vi er hele tiden reflekterende samt opsøgende og udviklende i forhold til nye løsningsmodeller. Vores teoretiske fundament er inspireret af flere teorier og retninger / metoder. Vi tilrettelægger både læringsforløb, både til holdet, men også målrettet den enkelte unge.

Pædagogisk praksis

Vi er forpligtet til at arbejde efter gældende politiske og kommunale mål og værdier for området.

På Varde STU-Center tages udgangspunkt i den enkelte unge. Vi er lovmæssigt forpligtet til at lave individuelle forløbsplaner og ser det da som en stor fordel at skulle arbejde med den unge på den måde, da vi tror på, at det giver den største udvikling for vedkommende.

Vi arbejder med anerkendelse og relationer ud fra ”Zone for nærmeste udvikling” samt dialog og vejledning.

Vi udarbejder læringsforløb ud fra OCN metoden, hvor den unge får dokumenteret deres læring ud fra kvalitetssikrede læringsbeviser.

Vi tilrettelægger undervisningen, så vi støtter de unge til at vedligeholde og udvikle deres kompetencer. Vi koordinerer og skaber sammenhæng i indsatsen ift. den unge med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere, som eksempelvis praktiksteder, sagsbehandler og støttekontaktperson.

En anden inspirationskilde er hentet i KRAP, den Kognitive, Ressourcefokuserede, Anerkendende Pædagogik. Denne måde at se på, forstå og møde et andet menneske / ung, skaber et godt fundament for udvikling. Det rummer et positivt menneskesyn, hvor den unges tanker, forståelse, følelser og ressourcer (ikke begrænsninger og fejl) skal mødes. Derudfra arbejde videre med dét, der for den unge, er meningsfuldt og udviklende.

Vi arbejder ud fra Fælles Sprog af Steen Bach Hansen, som tager udgangspunkt i, at sproget er den primære faktor til at forstå og forandre hverdagen og løse de problemer, som vi ønsker at overkomme.

Vi efteruddanner medarbejder indenfor autismespecialisering og ADHD og anvender forskellige redskaber, apps og metoder til at skabe struktur og genkendelighed for den enkelte unge.